Трета проектна среща - 22-ри октомври, 2022г.

Третата транснационална среща по проекта беше проведена онлайн и приключи успешно. Срещата се проведе от разстояние поради пандемията от Covid-19. Въпреки това на срещата присъстваха представители на всички партньорски организации.

Напредъкът на дейностите по проекта беше обсъден и оценен и бяха планирани следващите стъпки от изпълнението на проекта. По-конкретно, ISQ представи резултатите от оценката на борда на външните оценители по проекта относно Интелектуален продукт 1 (Матрица за одит на кибер риска Encrypt 4.0 – CRAM). Първият интелектуален продукт (IO1) е почти завършен и скоро ще бъде готов за качване на уебсайта на проекта.

По време на срещата бяха обсъдени и предстоящите дейности, в които ще участват всички партньори, по-специално дейностите касаещи втория интелектуален продукт – учебна лаборатория по киберсигурност Encrypt 4.0 (IO2). Екипът на университета FH Joanneum представи напредъка по разработване на курса. Също така бяха планирани дейностите по разразботванае на интелектуален продукт 3 (Encrypt 4.0 Документален архив за кибер атаки).

Екипът по проекта също така повдигна и обсъди въпроси, свързани с осигуряването на качеството, разпространението на информация и използването на резултатите от проекта. Въпреки, че срещата не беше присъствена , консорциумът работи добре и всички партньори бяха удовлетворени от резултатите.

Следете развитието на проекта #ENCRYPT4.0 в социалните медии.