Νέα Συναντήσεις έργου

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – 25 Νοεμβρίου 2020

συνάντηση του προγράμματος “Encrypt 4.0” (Αρ. Έργου 2020-1-RO01-KA202-079983) του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020

Ωστόσο, λόγω της πανδημίας COVID-19, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Ως εκ τούτου, 11 συμμετέχοντες παρακολούθησαν τη συνάντηση, 6 οργανώσεις εταίρους και 6 ευρωπαϊκές χώρες.

Το UMFST παρουσίασε το έργο project “Encrypt 4.0”.

Παρουσιάστηκαν οι στόχοι, τα πιθανά αποτελέσματα και οι Δραστηριότητες και τα Πνευματικά Παραδοτέα του προγράμματος.

Συμπερασματικά, υπήρχε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το έργο από το UMFST.